Privatlivspolitik for Mødrehjælpen Helsingør lokalforening
Opdateret den 15. august 2018
Når du er frivillig, medlem eller deltager i aktiviteter hos Mødrehjælpen Helsingør lokalforening,
betror du dine personoplysninger til os.
Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke oplysninger Mødrehjælpens
lokalforeninger indsamler, hvorfor de indsamler dem, hvilke rettigheder du har over dine
oplysninger, og hvordan du kan få opdateret eller slettet dine oplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mødrehjælpen Helsingør lokalforening er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som
vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, ønsker at
få rettet eller slettet dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.
Kontaktperson: Kirsten Kirsmeyer
Adresse: Stengade 65A, 3000 Helsingør
CVR: 38896547
Telefon: 40517682
Mail: helsingoer.lf@moedrehjaelpen.dk

Behandling af personoplysninger
I lokalforeningen behandler vi følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
• Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og
e-mailadresse, indmeldelsesdato og fødselsdato.
2. Oplysninger om frivillige:
• Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, emailadresse
og fødselsdato.
• Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til lokalforeningen og
bankkontonummer.
• Oplysninger på nærmeste pårørende (i tilfælde af ulykke)
• Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (børneattest).
• Billeder eller video optaget i forbindelse med deltagelse i lokalforeningens aktiviteter.
3. Oplysninger om familier, der deltager i aktiviteter
• Almindelige oplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.
• Andre oplysninger som alder på børn under 18 år og oplysninger om deltagelse i
arrangementer.
• Billeder eller video optaget i forbindelse med deltagelse i lokalforeningens aktiviteter.
4. Oplysninger om ansøgere af julehjælp, sommerhjælp, legater mv.
• Almindelige oplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.
2
• Andre oplysninger: Cpr-nummer, civilstatus, alder på børn under 18 år, økonomiske forhold
og evt. fritekst med motivation for ansøgningen.
5. Oplysninger om samarbejdspartnere
• Almindelige oplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:
• Fonden Mødrehjælpen, fx via kontaktformular på Mødrehjælpens hjemmeside
• Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn og
indhentning af børneattest fra politiet
• Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Lokalforeningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som lokalforening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om lokalforeningens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger – herunder at sende nyhedsbreve
• At vi kan drive lokalforeningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre, følge op på
og udvikle dem
• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven, straffeloven og regnskabs- og
bogføringsloven
• At administrere din relation til lokalforeningen

Formålene med at behandle oplysninger om lokalforeningens frivillige er:
• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i lokalforeningen
• At vi kan kontakte pårørende i tilfælde af en ulykke
• At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give
tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
• At opfylde lovgivning, herunder kravet i serviceloven om at indhente børneattest på frivillige
(og andre) som arbejder med børn under 15 år
• At kunne udbetale transport- og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
• At administrere din relation til lokalforeningen
• At kunne lave statistik og analyser til brug for udvikling af lokalforeningen

Formålene med at behandle oplysninger om familier, der deltagere i lokalforeningens aktiviteter,
er:
• At vi kan imødekomme dit ønske om at deltage i aktiviteter
• At vi kan sende dig information om aktiviteter
• At vi kan planlægge, koordinere og afvikle aktiviteter
• At vi kan føre statistik, evaluere og udvikle vores aktiviteter
• At vi kan dokumentere vores aktiviteter og dermed opfylde forpligtelser ift. donorer og
samarbejdspartnere
• At vi kan formidle og synliggøre vores aktiviteter for familierne bl.a. via fotos og video fra
aktiviteter
• At vi kan administrere din relation til lokalforeningen

Formålene med at behandle oplysninger om familier, der søger om julehjælp, sommerhjælp,
legater mv., er:
• At vi kan behandle og vurdere din ansøgning
• At vi kan udbetale legater eller anden form for støtte til dig
• At vi kan administrere uddelinger og opfylde lovgivning, herunder krav til regnskab og
bogføring
• At vi kan informere dig om Mødrehjælpens aktiviteter og tilbud

Formålene med at behandle oplysninger om samarbejdspartnere, er:
• At koordinere annoncering og markedsføring af lokalforeningens aktiviteter
• At søge støtte til lokalforeningens aktiviteter
• At koordinere startpakker og andre tilbud til nybagte forældre

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af
lokalforeningens berettigede og legitime interesser som er:

• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til
lokalforeningens vedtægter
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af lokalforeningen, herunder betale
kontingent mv.
• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i lokalforeningen
• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi
indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid
trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi
samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan
børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for lokalforeningen – fx til brug for
markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af lokalforeningen, som frivillig, som familie eller som ansøger:
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab er ophørt.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.
Familier: Vi sletter dine oplysninger et år efter den seneste aktivitet, du har deltaget i.
Ansøgere: Vi sletter dine oplysninger et år efter at udbetalingen er gennemført.
Samarbejdspartnere: Vi sletter dine oplysninger, når samarbejdsrelationen ophører, og
oplysningerne ikke længere er relevante.
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige, familier og
ansøgere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser
dig om i denne privatlivspolitik (som lokalforening har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig
i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så
hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine
personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre lokalforeningens privatlivspolitik. Når vi ændrer
privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil
du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på www.mødrehjælpen.dk